select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Експертите на РИОСВ-Враца провериха сигнал за обгазяване на Враца от изгаряните отпадъци в циментовия завод в с. Бели Извор

   На място е извършена проверка по сигнал за обгазяване на Враца в периода 4-6 юли от изгаряните отпадъци в циментовия завод в с. Бели Извор, община Враца. В момента на проверката пещта за производство на циментов клинкер не е работила. Била е спряна в 2 ч. на 6 юли поради предстоящ ремонт, за което инспекцията е уведомена с писмо.

   За производствения процес на циментов клинкер като горива в пещта основно се използват въглища, петрококс, гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. Според представените от дружеството анализи от собствени непрекъснати измервания се установи, че на 4 и 5 юли не са регистрирани превишения на среднодневните норми на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

   От измерванията на автоматична измервателна станция (АИС) на ЖП-гара Враца в периода 4 и 5 юли, няма установени превишения на нормите на замърсяване на въздуха по измерваните показатели фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.

 

Други сигнали от граждани за обгазяване за града за горепосочения период не са постъпвали.

   От извършената проверка, съгласно резултатите от анализите от собствени непрекъснати измервания, извършвани от „Холсим (България)“ АД и от измерванията на автоматична измервателна станция (АИС), не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух в района на Враца.

 

07-07-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца