select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Резерват "Врачански карст"

          Резерват „Врачански карст“ е обявен през 1983 година. Той е един от общо 55-те резерватa в България и представлява уникален карстов комплекс с живописни пейзажи, геоморфоложки забележителности, уникална пещерна фауна, реликтни и субмедитериански растителни видове и съобщества, балкански ендемити, 20 вида растения, включени в Червената книга на България. През 1993 г. получава специален статут на защитен природен обект с международно значение.
          Управлението на резервата се осъществява от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Враца, която е териториално звено на Министерството на околната среда и водите.
 

Документален филм за резерват „Врачански карст“

филм "Врачански карст"


Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца