select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Показателите за чистотата на въздуха във Враца са в нормите

   Във връзка със зачестили сигнали за неприятни миризми в различни райони на Враца, екип от експерти на РИОСВ – Враца и Регионална лаборатория към ИАОС в града проследиха качеството на атмосферния въздух в града.

   Основна част от сигналите са подадени от жители на ж.к. „Дъбника“. В тази връзка в периода 17-19 август са извършени 7 измервания в пет различни точки на жилищния комплекс, в различни часове от денонощието, включително късно вечер и рано сутрин. За целта е използвана преносима апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух, която измерва концентрациите по 26 показателя.

   Регистрираните стойности по наблюдаваните показатели не показват превишения над пределно допустимите норми.

   Данните от измерванията на въздуха от автоматичната измервателна станция (АИС) на ЖП гара Враца през посочения период също не показват превишения на измерваните показатели.

   В районите където има подавани сигнали за неприятни миризми няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух.

19-08-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца