select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Проверен е сигнал за изтичане на обагрени води по уличното платно в района на текстилния комбинат във Враца

    На 18 май в РИОСВ-Враца е получен сигнал за изтичане на черни води в района на текстилния комбинат в града.

Извършена е незабавна проверка съвместно с представители на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД и Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителната агенция по околна среда. Обходена е площадката на текстилния комбинат, пречиствателната станция към комбината и кръстовището на улиците „Шипка“ и „Баба Илийца“. Констатирано е, че изтичането на  обагрените производствени отпадъчни води е вследствие запушен участък от колектора на бившата площадкова канализация на комбината. Поради това производствените отпадъчни води не постъпват за пречистване в пречиствателната станция, оттичат се по уличното платно и попадат в градската канализация. Помпите за прехвърляне на производствените отпадъчни води от комбината към площадковата канализация са изключени и оттокът по уличното платно е преустановен.

От Регионалната лаборатория към ИАОС са взети водни проби от отпадъчните води за физикохимичен анализ. При констатирани превишения, от страна на РИОСВ-Враца ще бъде съставен акт за установяване на нарушението за заустване на производствени отпадъчни води в градска канализация, неотговарящи на емисионните норми и изисквания.

19-05-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца