select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

РИОСВ – Враца провери археологическо проучване в границите на резерват „Врачански карст“

   Експерти на РИОСВ – Враца извършиха проверка в резерват „Врачански карст“, където в момента тече спасително археологическо проучване от археолозите от Регионалния исторически музей във Враца, на обект „Средновековен манастир „Света Троица“, в местността „Манастирски дол“.

   Не са констатирани нарушения в режима на защитената територия, съгласно чл. 17 от Закона за защитените територии. Археолозите, осъществяващи разкопките спазват всички изисквания на издаденото от МОСВ съгласувателно за посещение в резерват „Врачански карст“.

   Обектът е регистриран като паметник на културата – недвижима културна ценност в ДВ бр. 25/1969 г. Основаването на манастира се отнася към времето на Втората българска държава (ХІІ - ХІV в.). Манастирският комплекс е бил укрепен с крепостна стена, запазена в западната и източната част на комплекса. Център на духовния живот е бил манастирският храм – еднокорабен, състоящ се от полукръгла апсида, централно помещение и предверие. Входът на църквата се намира на западната стена. Предполага се, че на север от църквата са се намирали другите постройки от комплекса – жилищни и стопански. 

   Работата на археолозите е съсредоточена в рамките на манастирския храм. Установено е съществуването на топографска приемственост на културните напластявания от античността и средновековието, тъй като под основите на олтарната апсида на средновековната манастирска църква са открити солидно изградени стени на по-ранна сграда. Според стратиграфските наблюдения и откритата керамика, по-ранната сграда датира от античния период. На този етап би могла да се интерпретира като по-ранен християнски храм от ранновизантийския период или още по-ранен езически римски храм, още повече, че на място в апсидата е запазен античен паметник – ара, използвана през средновековието като олтарна маса в манастирската църква. 

29-07-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца