select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на река Лева в района на кв. Бистрец, гр. Враца

          В РИОСВ – Враца  на 28 декември е получен сигнал за побеляване на река Лева от дейността на млекопреработващото предприятие на „Млечен рай-2“ ООД в района на кв. Бистрец, гр. Враца. Извършена е незабавна проверка в присъствието на сигналоподателя. Визуално водите на реката преди и след заустването на отпадъчните води от предприятието са били бистри и чисти, без следи от замърсяване. От канализационния колектор на “Млечен рай-2” са изтичали само дъждовни и дренажни води, които също са  били  видимо чисти.

          От Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са взети водни проби за анализ. Измерените на място показатели "активна реакция рН", "разтворен кислород" и "електропроводимост" не показват влошаване качеството на водата в реката.  Ще се направят и лабораторни анализи на взетите водни проби  по показатели, за чието приключване е необходимо допълнително технологично време.

          Млекопреработващото предприятие “Млечен рай-2” ООД има изградена и работеща пречиствателна станция за отпадъчни води. При извършения контролен и собствен мониторинг, след пускане в експлоатация на пречиствателната станция, не са констатирани надвишения над индивидуалните емисионни ограничения поставени в разрешителното за ползване на воден обект. 

29-12-2015 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца