select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Спасена е млада ветрушка

    Сигнал за намерена млада черношипа ветрушка във фоайето на общежитието на Медицински университет София – филиал Враца е подаден на “зеления телефон” на РИОСВ Враца. При извършената проверка е установено, че птицата е в добро състояние, без наранявания и с все още пухово оперение. След направено подхранване ветрушката е изпратена за доглеждане в Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани – Стара Загора”.

Черношипата ветрушка е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Гнезди в скални ниши, по дървета в гнезда на вранови птици, по стълбове от електропреносната мрежа и по високи сгради. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли. Храни се гризачи (предимно полевки), насекоми и дребни птици. Обитава открити пасища, ливади, обработваеми земи в близост до скални масиви, ивици от дървета или самотни дървета. Среща се и в градска среда, където гнезди по високи сгради в близост до паркове, градини и други незастроени площи.

03-06-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца