select language: Bългарски English

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016 г.


Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г.“ 

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Враца

Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

  Структурни фондове

 Решение за по - добър живот

 

БАНКОВА СМЕТКА

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015 г.
 

Защитени видове птици спасиха експертите на РИОСВ – Враца

   Редица сигнали за ранени и бедстващи птици бяха приети на дежурните телефони в РИОСВ – Враца от началото на размножителния сезон. Сигналите са от граждани и организации, намерили в безпомощно състояние различни видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие. 

   При всички сигнали е извършена преценка на състоянието, оказана е първа помощ и подготовка за транспортиране на ранените птици към Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора.

   В резултат на предприетите действия са спасени двадесет птици, от които четири черношипи ветрушки, малък ястреб, малка бяла чапла, градска лястовица, горска улулица и дванадесет бели щъркели.

 

Повече информация за това как да постъпите, когато намерите бедстващо животно може да намерите на страницата на РИОСВ – Враца  http://riosv.vracakarst.com/.

16-08-2016 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца